4.02 CT CUSH G-VS2

4.02 CT CUSH G-VS2

$75,000.00

EGL .89 CT PLT